Projekty i programy realizowane w szkole

 Projekt "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z gminy Długosiodło"

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła rozpoczęła udział w projekcie pt „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z gminy Długosiodło”, którego wnioskodawcą jest Gmina Długosiodło. Celem głównym projektu jest wzrost rozwoju kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. Projekt jest przewidziany na dwa lata szkolne i obejmuje działania edukacyjne w czterech szkołach podstawowych w naszej gminie.

Projekt jest przewidziany dla uczniów klas IV-VII oraz klas gimnazjalnych - Realizacja zajęć w ramach typu 1, 2 i 3 oraz dla uczniów tych samych klas i młodszych – Realizacja zajęć w ramach typu 4.

Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2017 r. W ramach projektu w listopadzie została przeprowadzona rekrutacja. Na spotkaniach informacyjnych z potencjalnymi uczestnikami projektu, nauczyciele prowadzący zajęcia zapoznawali uczestników z celami projektu, harmonogramem planowanych działań oraz ofertą planowanych zajęć.

Od grudnia w naszej szkole prowadzone są w ramach projektu następujące zajęcia:

1.            Realizacja zajęć dodatkowych w ramach typu 1 zaj. języka angielskiego

2.            English Club: umiejętność pracy zespołowej (j. angielski)

3.            Młodzi kreatywni: postawa kreatywna (j. angielski)

4.            Realizacja zajęć w ramach typu 2 zaj. matematyczne metodą eksperymentu

5.            Mini akademia matematyki - innowacyjność metodą projektu

6.            ”Klub biznesu” postawa przedsiębiorczości

7.            Realizacja zajęć w ramach typu 2 zaj. przyrodnicze

8.            Realizacja zajęć w ramach typu 4 zaj. Logorytmiki

9.            Realizacja zaj. w ramach typu 4 zaj. Reedukacyjne

10.          Realizacja zaj. w ramach typu 4 zaj. indywidualne dla uczniów niepełn. intelektualnie

 


"STYPENDIA ŚW. MIKOŁAJA" - finansowa pomoc uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce

      W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy do programu STYPENDIA ŚW. MIKOŁAJA pod patronatem Fundacji św. Mikołaja. Celem programu jest finansowa pomoc uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, którzy w poprzednim roku szkolnym wykazali się dużym zaangażowaniem w działalność  na rzecz społeczności. O Stypendia mogą ubiegać się uczniowie klas V-VII i klas gimnazjalnych.

Kryteria przyznawania Stypendiów:

1. Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł netto. Wartość ta uzyskiwana jest na podstawie dokumentów przedstawiających dochody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

2. Decyzja o przyznaniu Stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące dwa kryteria:

a. Kryterium nr 1:średnia ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższa niż 4,5.

b. Kryterium nr 2: Udokumentowane osiągnięcia oraz zaangażowanie i aktywność społeczno-kulturalną w ciągu ostatniego roku, np.: wolontariat, harcerstwo, działalność w lokalnych organizacjach, w tym szczególnie w organizacjach ekologicznych, aktywność w samorządzie szkolnym, osiągnięcia w olimpiadach tematycznych, zawodach sportowych, działalność artystyczna, redagowanie gazetki szkolnej, aktywność na rzecz kultury, aktywność w lokalnej parafii.

Szkolnym koordynatorm programu jest p. Justyna Łempicka.

 

   


 

 bez tytulu_0.jpg [150x134]

"Znajdź własciwe rozwiązanie" - program profilaktyki palenia tytoniu skierowany do uczniów klas IV-VI.

    Jego głównym założeniem jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.  Podstawowe zagadnienia programowe realizowane są na zajęciach, które poruszają temat szkodliwości palenia tytoniu. Dają także przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz poruszają tematy dotyczące asertywności i komunikacji międzyludzkiej.

 

 bn.jpg [300x296]"B&N, czyli B jak Bezpieczny, N jak Niechroniony" - program profilaktyki realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

 

  Sprawozdznie z realizacji projektu

 


 

dinus.gif [170x213]"Czyste powietrze wokół nas" - program kierowany do dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do rodziców i opiekunów dzieci, wychowawców.

Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Program ten ma na celu również podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego.

 

 

 


 

nie_pal.jpg [300x432]

"Nie pal przy mnie – proszę" - program kierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz ich rodziców.

      Program zawiera treści dotyczące zdrowia oraz oddziaływania dymu papierosowego związanego z biernym paleniem. Za przeprowadzenie programu odpowiadają p. Małgorzata Otwinowska i p. Beata Banaszek.

 

 

 

 

 

 


 

forma.jpg [300x248]"Trzymaj formę" - prozdrowotny program edukacyjny.

 Koordynatorem programu jest p. Wojciech Trentowski.

Celem programu, który objmuje uczniów klas V - VI, jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie.  

Program realizowany jest przez nauczycieli różnych przedmiotów. Podczas zajęć techniki uczniowie poznają zasady zdrowego odżywiania, układają jadłospisy. Przez cały rok nasi uczniowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach sportowych, wzmacniają kondycję i podnosszą swoją sprawność.

 


plywanie.png [300x195]"Umiem pływać" - projekt powszechnej nauki pływania.

Uczniowie z klasy III dwa razy w miesiącu uczestniczą w nieodpłatnych lekcjach nauki pływania na pływalni "Błękitna " w Wyszkowie. Zajęcia i przejazd na basen finansowane są przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło, które pozyskało pieniądze na ten cel. Projekt realizuje p. Grażyna Dziel, p. Bogumiła Cichowska i p. Dominika Zbrzeźna.


 

owoce.jpg [280x387] "Owoce w szkole"  sprawdzoną inwestycją w zdrowie dzieci!

        W roku szkolnym 2017-2018 w naszej szkole realizowany jest już po raz koilejny program "Owoce w szkole" organizowany przez Agencję Rynku Rolnego. Skierowany jest on do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

       W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia (jeden produkt owocowy i jeden warzywny), wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca. 

 

 


 

 

  

logo_klub_bezpiecznego_puchatka.jpg [150x139]  Klub Bezpiecznego Puchatka”

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie klas I wezmą udział w IX edycji programu edukacyjnego o charakterze społecznym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Celem akcji jest pokazanie dzieciom jak uniknąć zagrożeń, na które będą narażone podczas codziennych aktywności na drodze, w szkole, w domu, a także podczas zabawy czy korzystania z Internetu. Projekt realizowany jest we współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Program koordynują wychowawczynie: Grażyna Dziel i Bogusława Pęgier.

     

 

 


 

 

mleko_z_klasa.gif [176x127]Mleko z klasą

 

    Już kolejny rok uczestniczymy w programie "Mleko z klasą", który ma na celu zachęcenie dzieci do picia mleka przez zabawę i szereg aktywności takich jak: konkursy dla dzieci i szkół, programy edukacyjne, a także współpracę z mediami.

     Każde dziecko w szkole podstawowej ma prawo do bezpłatnego kartonika białego mleka w szkole przez trzy dni w tygodniu. Dzięki systemowi dopłat z Unii Europejskiej oraz wsparciu z budżetu państwa, na których opiera się program, cena kartonika mleczka smakowego wypijanego przez dziecko w szkole podstawowej przez trzy dni w tygodniu to maksymalnie 0,24 PLN.

    


      "Aktywna tablica"

 

      W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła brała udział w projekcie rządowym Aktywna Tablica. Realizowaliśmy zadania rozwijające u uczniów i nauczycieli kluczowe kompetencje z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej (TIK). Celem programu było przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz dążenie do unowocześniania naszej szkoły.

   SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU RZĄDOWEGO AKTYWNA TABLICA